GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
 

1.  Trường Cao đẳng Lạc Việt
Trường Cao đẳng Lạc Việt được thành lập theo Quyết định số 5996/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Cao đẳng Lạc Việt chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường hoạt động theo Điều lệ trường Cao đẳng ban hành tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Mục tiêu của Trường Cao đẳng Lạc Việt
- Đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính qui, áp dụng mô hình và phương pháp đào tạo  tiên tiến, kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đào tạo ra những cử nhân cao đẳng làm việc được ngay khi nhận việc tại các công ty, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước; đáp ứng nhu cầu  đào tạo nguồn nhân lực trong công cuộc phát triển của đất nước;
- Bồi dưỡng, đào tạo  theo các chuyên đề nghiệp vụ CNTT, Du lịch, Kế toán... theo nhu cầu xã hội và theo định hướng phát triển kinh tế xã hội trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên;
- Phối hợp với các trường cao đẳng, đại học trong vùng, trong và ngoài nước mở hướng hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học;
- Nghiên cứu khoa học nhằm phát triển khoa học - công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn do kinh tế - xã hội nước ta đặt ra, tham gia tư vấn các vấn đề chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, kinh tế - xã hội cho các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương, kết hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học - công nghệ;
- Tăng cường mối hợp tác đào tạo quốc tế.
3. Các ngành nghề đào tạo
Trường Cao đẳng Lạc Việt đã được Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép mở các ngành đào tạo gồm:

Trình độ Cao đẳng:
Kế toán :

          - Kế toán doanh nghiệp
          - Kế toán kiểm toán
Tài chính – Ngân hàng
            - Tài chính doanh nghiệp
            - Ngân hàng .
Quản trị
              - Quản  trị  kinh doanh tổng hợp
              - Quản trị du lịch, khách sạn .
Hệ thống thông tin quản lý
              - Tin học quản lý
              - Thương mại điện tử
Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp :
             - Điều dưỡng đa khoa - Y sĩ đa  khoa

             - Kế toán
              - Tài chính – Ngân hàng
              - Quản trị du lịch, khách sạn
               - Du lịch ( nghiệp vụ lễ tân, nhà hàng, lưu
               - Quản trị kinh doanh thương mại .
                - Quản lý và bán hàng .
                - Xây dựng dân dụng, công nghiệp
4. Văn bằng, khối lượng kiến thức  và thời gian đào tạo
- Văn bằng: Trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp ( theo qui định về văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ).
- Thời gian đào tạo:
+ Hệ Cao đẳng: 152 - 154  ĐVHT ; thời gian đào tạo 3 năm ( 6 học kỳ)
+ Hệ TCCN: 99-102  ĐVHT; thời gian đao tạo: 2 năm (4 học kỳ)
- Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt
5. Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng :
 5.1. Mục tiêu và phương thức đào tạo
- Quá trình đào tạo của Trường Cao đẳng Lạc Việt nhằm mục đích đào tạo lao động có trình độ cao đẳng, có chuẩn mực cao về kiến thức, trong sáng về đạo đức, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần đáp ứng được yêu cầu xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Phương thức đào tạo của Trường Cao đẳng Lạc Việt  là gắn liền giảng dạy lý thuyết với thực tế tại các doanh nghiệp, giúp cho sinh viên có thể tích lũy kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp tốt nhất, đồng thời cũng yêu cầu ở sinh viên phải có tính tích cực, chủ động trong việc lập kế hoạch học tập cá nhân nhằm tạo nên hiệu quả cao trong đào tạo.
5.2. Thiết kế khối lượng kiến thức và thời gian và đào tạo:
Căn cứ vào Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo niên chế (Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo), thiết kế khối lượng kiến thức tương ứng với thời gian đào tạo như sau:
        a/ Xác định quĩ thời gian thực học
-  Tổng quĩ thời gian ( trong 3 năm học):  52 tuần* 3 năm =156  tuần

- Thời gian nghỉ hè, lễ, tết, dự phòng trong 3 năm học: 25 tuần, trong đó:
+ Thời gian nghỉ hè: 4 tuần * 2 = 8 tuần
+ Thời gian nghỉ tết: 2 tuần * 3 = 6 tuần
+ Thời gian khai giảng và bế giảng: 2 tuần
+ Thời gian dự phòng: 1tuần/học kỳ * 6 = 6 tuần
+ Thời gian nghỉ lễ ( trong 3 năm):  3 tuần
- Quĩ thời gian đào tạo trong 3 năm: 131 tuần trong đó:
+ Thời gian thi giữa kỳ, thi hết môn, thi lại: 4 tuần/ học kỳ * 6 = 24 tuần
+ Học quân sự : 3 tuần
+ Thực tập thực tế: 4 tuần
+ Ôn thi tốt nghiệp: 4 tuần
+ Quĩ thời gian thực học: 131 - 35 =  96 tuần
b/ Xác định khối lượng kiến thức (trên cơ sở quĩ  thời gian thực học)
        Một tuần  sinh viên thực học 5 ngày, mỗi ngày học 5 tiết (tính qui đổi theo tiết học lý thuyết). Tổng số tiết trong 3 năm học là:

96 tuần * 25 tiết/tuần = 2400 tiết
Vậy khối lượng kiến thức (số ĐVHT) được thiết kế là:
2400 tiết : 15 tiết/ĐVHT = 160 ĐVHT (không tính 3 ĐVHT giáo dục thể chất và 135 tiết Giáo dục quốc phòng).
Từ những căn cứ trên, Trường cao đẳng Lạc Việt thiết kế khối lượng ĐVHT tối thiểu sinh viên cần phải  tích lũy để thi tốt nghiệp là 143 ĐVHT. Thi tốt nghiệp 10 ĐVHT bao gồm:  thi cuối khóa Khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 2 ĐVHT;  thi tốt nghiệp 8 ĐVHT (2 học phần), như vậy tổng số ĐVHT sinh viên phải tích lũy để tốt nghiệp chương trình Cao đẳng là 153 ĐVHT(chưa tính 3 ĐVHTgiáo dục thể chất và 135 tiết Giáo dục quốc phòng).
         5.3. Đối tượng tuyển sinh: 
Theo qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
         5.4 Qui trình đào tạo tốt nghiệp:  
Theo Quyết định số 25/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo v/v ban hành Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui
        5.5 Thang điểm: Thang điểm 10

 

Thuyết trình về làng gốm Thanh Hà Hội An

THUYẾT TRÌNH VỀ LÀNG GỐM THANH HÀ HỘI AN Tọa…

Tuyển Sinh Liên Thông Cao Đẳng Điều Dưỡng Tại Đà Nẵng

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG TẠI ĐÀ…

VĂN BẰNG 2 NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI ĐÀ NẴNG

VĂN BẰNG 2 NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI ĐÀ NẴNG Trường…

VĂN BẰNG 2 NGÀNH Y SĨ TẠI ĐÀ NẴNG

VĂN BẰNG 2 NGÀNH Y SĨ TẠI ĐÀ NẴNG Văn…

VĂN BẰNG 2 SƯ PHẠM MẦM NON TẠI ĐÀ NẴNG

VĂN BẰNG 2 SƯ PHẠM MẦM NON TẠI ĐÀ NẴNG…
Trung cấp sư phạm mầm non tại Đà Nẵng

TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON TẠI ĐÀ NẴNG

TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON TẠI ĐÀ NẴNG Tuyển…